SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Internet Super 25

Tốc độ 25Mbps-Kết nối thêm bạn bè

Internet Super 45

Tốc độ 45Mbps-Nhóm nhỏ thêm vui

Internet Super 60

Tốc độ 60Mbps- Kết nối cả gia đình

Internet Super 80

Tốc độ 80Mbps-Kết nối cả thế giới.